Klimajo.hu

 Adatvédelmi tájékoztató

 A jelen tájékoztatóval az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleit (a továbbiakban: "Érintett") a személyes adatok kezeléséről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, valamint az adatkezelés elveiről, időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról, az érintetti jogokról és a az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről. 

Fogalmak 

"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ mely alapján a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon beazonosítható. Ilyen információnak számít - többek között, de nem kizárólagosan - például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező; 

"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 "az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

"Adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

"Érintett": bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként - közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy. A jelen tájékoztatóban megjelenik úgy is, mint "Jelentkező". 

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

"adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 


1. Az Adatkezelő: 

Név: Korvin Balázs egyéni vállalkozó 

Székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 12. 4 em. 3 ajtó 

Nyilvántartási szám: 50899702 

Adószám: 67883558141 

Kapcsolattartási e-mail cím: ugyfelszolgalat@klimajo.hu 

Adatkezeléssel kapcsolatos információs telefonszám: +36.30.953.1667 


2. Az Adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok: Az adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok alkalmazandók: - Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), General Data Protection Regulation, (továbbiakban "GDPR"), valamint - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban "Infotv."), 

3. Az Adatkezelés elvei: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag az alábbi elvek betartásával kezeli. Az adatkezelésnek a felsorolt elvekkel az adatkezelés minden szakaszában összhangban van.

 a) célhoz kötöttség: a személyes adatok kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, az adatok kezelése nem végezhető a célokkal össze nem egyeztethető módokon; 

b) arányosság, szükségesség, adattakarékosság: kizárólag a cél megvalósításához szükséges és ahhoz releváns adatok kezelhetők; 

c) jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: az adatkezelésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályoknak és törvényes célt kell szolgálnia, valamint ezen túlmenően, tisztességes módon, az érintettek magánszférájának és jogainak sérelme nélkül kell az adatokat kezelni; 

d) pontosság: az adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, és minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; 

e) korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, ami az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak szükséges ideig teszi lehetővé; 

f) integritás és bizalmasság elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; 

g) elszámoltathatóság elve: az Adatkezelők felelősek az adatkezelési elvek betartásáért, valamint képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására. 

4. A kezelt adatok köre 


Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja:

Klímaberendezések forgalmazása, telepítése, karbantartása Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a www.klimajo.hu weboldalon lévő elérhetőségeken megrendeléseket vegyen fel klímaberendezések vásárlására, telepítésére, karbantartására. 

Érintettek köre:

A weboldal látogatói, akik az Adatkezelő szolgáltatásai után érdeklődnek, vagy azt igénybe szeretnék venni. 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, ahol az adatkezelés szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez szükséges Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

A kezelt adatok köre és célja:

Név tájékoztatás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése

 - megrendelés esetén jogi kötelezettség teljesítése - számla kiállítása esetén Lakcím/tartózkodási hely E-mail cím Belföldi telefonszám 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:

Tájékoztatás: az Adatkezelő az adatokat nem rögzíti, a telefonja híváslistájáról -amennyiben a készülék az Érintett telefonszámát kijelezte - a tájékoztatás megadása után 3 napon belül törli. Kapcsolattartás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás elvégzése után a külön számviteli és egyéb jogszabályokban meghatározott ideig őrzi. Az adatkezelési időszak letelte után az adatokat az Adatkezelő 30 napon belül törli. 


Hozzáférés az adatokhoz:

Az Érintettek személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó férhet hozzá 


Az adatok tárolási módja: elektronikus módon 


Adattovábbítás:

Az Adatkezelő a kezelt adatokat az adatfeldolgozónak továbbítja. Az adatok továbbításának a célja a számlák kiállítása. 

Adatfeldolgozó: 

Neve: Korvin Balázs e.v.

Székhelye: 1042; Budapest Szent István tér 12. 4/3 

Cégjegyzékszáma: 01 09 996725 

Nysz.: 50899702

Elérhetősége: 

cím: 1042; Budapest Szent István tér 12. 4/3 

e-mail: ugyfelszolgalat@klimajo.hu

tel.: +36.30.953.1667


5. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában számítógépen, mobiltelefonban, vagy papír alapon, kulccsal zárható szekrényben tárolja. Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszerét tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. 

6. Az Érintett jogai 

A jogok gyakorlása 

Az alábbiakban felsorolt érintetti jogok gyakorlását az Adatkezelő az 1. pontban jelzett elérhetőségei valamelyikére küldött levéllel vagy e-mail üzenettel lehet kezdeményezni. Az Adatkezelő a kérelem alapján hozott intézkedéséről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül - amennyiben lehetséges és az érintett másképp nem kéri - elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem intézkedik az érintett kérelme nyomán, a fenti határidőn belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, illetve arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem benyújtása esetén az Adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Hozzáférés 

Az érintett a fenti elérhetőségekre küldött levélben vagy e-mail üzenetben kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, ennek keretében pedig azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy az érintett 

- milyen személyes adatait, 

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési célból, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, 

- kinek, mikor, milyen alapon és az érintett mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, illetve kinek továbbította a személyes adatait. 

Az érintett ilyen tartalmú kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát géppel olvasható, széles körben használt elektronikus formátumban, ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számíthat fel.

 Helyesbítés 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa a helytelen adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

Törlés 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig - a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt eseteket ide nem értve - köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

c) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A fenti feltételek fennállása esetén az Adatkezelő az adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul törli. 

Az adatkezelés korlátozása 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Érintett visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

7. Adatvédelmi incidens Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő azt bejelenti a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, az Adatkezelő valamennyi Érintettet tájékoztatja az incidensről. 

8. Jogorvoslat Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

telefonszám: +36 1 391 1400 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ; web: www.naih.hu 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat, a pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani. 

9. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató tartalmát a jogszabályok keretei között bármikor megváltoztassa. A megváltozott Adatkezelési Tájékoztató a honlapon történő hozzáférhetővé tételtől hatályos. 


Korvin Balázs EV